Ja jestem drogą, prawdą i życiem (J 14, 6)

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji XII Tygodnia Wychowania

Drodzy Bracia i Siostry,

Już od dwunastu lat w pierwszą niedzielę września kierujemy do Was słowo związane z Tygodniem Wychowania. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina swoim słuchaczom: „Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem” (Łk 14, 33). Te słowa Chrystusa uczą nas, że dojrzała decyzja pójścia za Jezusem wymaga konkretnych odniesień do naszego całego życia, w tym także do dzieła wychowania.Musimy więc pytać siebie nieustannie, w jaki sposób my, jako wychowawcy, rodzice, dziadkowie, nauczyciele, uwzględniamy w naszych relacjach z wychowankamito, że jesteśmy uczniami Chrystusa?

Myślą przewodnią XII Tygodnia Wychowania, który rozpocznie się w naszej Ojczyźnie w przyszłą niedzielę, stanowić będą słowa Jezusa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6). Towarzyszyć nam będzie również postać św. abpa Józefa Bilczewskiego, którego setną rocznicę śmierci będziemy przeżywać w tym roku szkolnym.Urodził się on 26 kwietnia 1860 r. w Wilamowicach, na terenie dzisiejszej diecezji bielsko-żywieckiej, a zmarł 20 marca 1923 r. we Lwowie. Był rektorem Uniwersytetu Lwowskiego i w latach 1900-1923 arcybiskupem metropolitą lwowskim. Św. Józef Bilczewski w swej działalności i nauczaniu wiele miejsca poświęcił sprawie chrześcijańskiego wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Świadectwem tego są treści wychowawcze zawarte w jego pasterskich listach, które pisał w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem.

 

 1. Konieczność perspektywy wiary w wychowaniu

 

Św. abp Józef Bilczewski w jednym ze swoich listów napisał: „Istnienie i zadanie człowieka nie kończy się na tym świecie. (…) Dzięki Bogu, że nie, bo gdyby doczesność była nam ostatecznym kresem, to życie nasze, życie ludzkości byłoby najstraszniejszą zagadką” (Św. abp Józef Bilczewski, O Kościele Chrystusowym. List Pasterski do duchowieństwa i wiernych).Życie człowieka nie ogranicza się do doczesności, dlatego chrześcijański wychowawca patrzy na swoje zadania z perspektywy wiary, która sięga poza horyzont tego świata. Dla arcybiskupa Bilczewskiego Kościół jest „szkołą dla nieba”, która w swym programie wychowawczym uwzględnia ostateczny cel istnienia. Takie spojrzenie ratuje przed pesymizmem sianym przez tych, „według których nie warto żyć”, gdyż „życie, według nich jest złem i tylko złem”, i tworzy je tylko „bezcelowe ciągłe cierpienie i straszna nuda”(Św. abp Józef Bilczewski, Młodości!Ty nad poziomy wylatuj!List Pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich).Wiara i zaufanie Bogu wnosi natomiast w pracę wychowawczą optymizm i nadzieję. Życie ma sens. Gwarantem tego sensu jest Bóg, który pomimo obecnego w świecie zła i cierpienia zapewnia nas, że to do Niego należy ostatnie słowo. Sens ma również wychowywanie, także wtedy, kiedy w życiu wychowanków nie widać jeszcze owoców podejmowanych wysiłków. Trzeba oczywiście czynić wszystko, co w naszej ludzkiej mocy, korzystać z dostępnych metod i środków wychowawczych, ale trzeba też pamiętać o modlitwie i powierzeniu wychowanków Bogu, który „mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy” (Ef 3,20).

 

 

 1. Decyzje zawsze z Jezusem – Drogą

 

Uwzględnienie w życiu perspektywy wiary ma też wpływ na podejmowanie przez nas życiowych decyzji. Człowiek, który z wiarą patrzy na życie, w planowaniu swojej przyszłości radzi się zawsze Jezusa, który jest jedyną pewną i bezpieczną Drogą. Dokonując w ten sposób mądrych wyborów dobrze i kompetentnie będzie wypełniałswe obowiązki. Będzie czynił wszystko z oddaniem i z miłością. Powiemy wtedy o kimś takim, że jest to lekarz, nauczyciel, ksiądz, urzędnik z „powołania”. Ten ktoś odnalazł swoje miejsce w życiui dobrze wykorzystuje swoje predyspozycje oraz talenty w służbie Bogu i dla dobra bliźnich.

Św. abp Józef Bilczewski wychodząc z założenia, że ludzie najlepiej spełniają to, do czego lgnie ich serce, widzi w rozeznawaniu życiowej drogi z Bogiem jeden z najważniejszych elementów formacji własnej: „Strach ogarnia mię na myśl – pisze św. Józef Bilczewski– że całe życie człowieka zależy od dwóch, trzech czy czterech tak i od tyluż nie, wypowiedzianych między dziesiątym a trzydziestym rokiem życia lub nawet wcześniej”. Pochopne decyzje, podejmowane bez głębszego namysłu, wynikające z towarzyszącej im płytkiej motywacji mogą wywrzeć negatywne skutki na całe dalsze życie. Stąd konieczność nieustannego zadawania sobie pytania, czego oczekuje od nas w danej chwili Bóg: „Przede wszystkim mamy zawsze pamiętać o tym, że życie nie jest igraszką losu i nie wedle ślepego układa się trafu. Miłość Boża nas stworzyła, ona też obmyśliła stan, czyli drogę, na której najbezpieczniej i najpożyteczniej możemy spełnić obowiązki na ziemi i zdążyć do nieba”.(Św. abp Józef Bilczewski, Młodości!Ty nad poziomy wylatuj!List Pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich).Życiowe decyzje powinny być zawsze poprzedzone modlitwą i rozeznaniem woli Bożej. Trzeba pamiętać, że poczucie szczęścia i satysfakcja w życiu nie są celem procesu rozeznawania, ale pojawiają się jako „skutek uboczny” dobrych decyzji.

 

 1. Przemieniające spotkanie z Jezusem – Życiem

 

Arcybiskupowi Józefowi Bilczewskiemu przyszło kierować archidiecezją lwowską w czasie, gdy Polska po 123 latach zaborów odzyskiwała na nowo utraconą wolność. W listopadzie 1918 roku skończył pisać obszerny list, a właściwie traktat pedagogiczny poświęcony kształtowaniu charakteru, który opublikował jako List pasterski skierowany do uczniów szkół średnich. Bardzo ciekawie zwraca w nim uwagę, że choć na przestrzeni wieków pojawiało się wielu bardzo szlachetnych ludzi, to nikt z nich nie był w stanie urzeczywistnić w swym życiu ideału doskonałego człowieka. Przywołuje przykład Cycerona, który stwierdził, że filozofowie opisali wprawdzie, jakie cechy powinien mieć „idealny mędrzec”, jeśli w ogóle się kiedyś pojawi, ale on, Cyceron, żadnegotakiego człowieka jeszcze nie spotkał. Natomiast abp Bilczewski ukazuje Osobę, która stanowi ucieleśnienie tego ideału. Jest nią Jezus Chrystus.  Jezus pogodził w sobie w harmonijny sposób to, co może wydawać się nie do pogodzenia: „Jest w Nim prawda bez zarozumiałości, skromność bez afektacji, stałość bez uporu, miękkość bez pobłażliwości, powaga bez wyniosłości, życzliwość bez słabości, umartwienie bez wyszukanej ostrości, pokora razem z godnością, prostota razem z dostojnością, największa ruchliwość obok najgłębszego spokoju, modlitwa, ale i praca, nienawiść do złego, ale współczucie dla złych (…) ukochanie samotności, ale też oddanie się życiu towarzyskiemu, o ile tego wymagało Jego posłannictwo. (…) Chrystus w codziennym obcowaniu z ludźmi był przystępny, pełen szczerości i najwyższej delikatności. (…) Nigdy więcej majestat nie był tak słodki, jak u Jezusa, a dobroć równie majestatyczna” (Św. abp Józef Bilczewski, Charakter. List Pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich).

Prosimy wszystkich Rodziców, Duszpasterzy i Katechetów, by odczytali te słowa jako zachętę do włączenia się w dzieło ewangelizacji, której celem jest budowanie zażyłej więzi z Jezusem. Zróbmy wszystko, by przygotowanie do sakramentów świętych, zwłaszcza sakramentu bierzmowania we wszystkich polskich parafiach miało charakter ewangelizacyjny. Zatroszczmy się o rozwój wspólnot ewangelizacyjnych. Doświadczenie głębokich więzi we wspólnocie, pośrodku której jest Chrystus, otwiera serca i stanowi najtrwalszy motyw trwania w przyjaźni z Bogiem.

Drodzy Bracia i Siostry, każde spotkanie z Jezusem to nie tylko okazja, aby  kontemplować Jego Osobę, ale też źródło siły dozmiany życia. Mówią o tym historie ludzi, którzy tego doświadczyli i byli w stanie rozpocząć wszystko od nowa niezależnie od okoliczności życiowych i obciążeń z przeszłości. Wymownym znakiem wobec świata jest sprawowanie przez papieża Franciszka Mszy Wieczerzy Pańskiej w zakładach karnych. Odwiedzając w czasie Światowych Dni Młodzieży w Panamie Ośrodek Karny dla Nieletnich papież Franciszek powiedział: „Jezus przełamuje logikę, która oddziela, wyklucza, izoluje i fałszywie dzieli między dobrymi a złymi. Papież dodał, że „Pan Jezus czyni to stwarzając więzi”. 

 

 1. Ku lepszemu poznaniu Jezusa – Prawdy

 

W jednym ze swoich listów pasterskich abp Bilczewski zwracając uwagę na dobrodziejstwa płynące z korzystania przez jego diecezjan z usług towarzystw ubezpieczeniowych, przypomina, że trzebarównież pamiętać o asekuracji swej duszy na szczęśliwe życie wieczne. Polisa ubezpieczeniowa musi być odnawiana co roku, w przeciwnym razie straci ważność. Tak samo stale trzeba dbać o rozwój wiary, aby być ubezpieczonym „od ognia wiecznego i na szczęśliwe życie wieczne” (Św. Abp Józef Bilczewski, Sumienie. List pasterski w latach wojny 1914-1915).

Dzisiaj coraz wyraźniejwidać konieczność szeroko rozumianej troski o formację stałą dorosłych, w tym o poziom wiedzy religijnej. Abp Józef Bilczewski z właściwą sobie przenikliwością pisał: „Nie wystarcza wyuczenie się na pamięć kilku formułek katechizmu czy dogmatyki i etyki. Nic bardziej religii nie szkodzi jak powierzchowna jej znajomość. (…) Choćbyście i najpilniej się uczyli, to ta szczypta wiedzy religijnej, której nabędziecie w szkole, nie może wam starczyć na całe życie” (Św. abp Józef Bilczewski, Młodości!Ty nad poziomy wylatuj!List Pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich). Jako rektor Uniwersytetu Lwowskiego św. Józef Bilczewski wzywał swych studentów, by rozwijali wiedzę religijną poprzez lekturę książek czy słuchanie kazań tak, by zharmonizować znajomość prawd wiary i ich głębokich uzasadnień ze zdobytym wykształceniem (Św. abp Józef Bilczewski, Młodości!Ty nad poziomy wylatuj!List Pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich). Niech każdy z nas postawi sobie pytanie o poziom swojej wiedzy religijnej. Zasada dotycząca ludzkich relacji, w myśl której, jeśli się kogoś kocha, zmierza się do tego, aby go jak najlepiej poznać, obowiązuje także w naszej relacji z Bogiem. Dziś bez przeszkód można dotrzeć do dobrej literatury religijnej w postaci książek i czasopism, działają katolickie rozgłośnie radiowe, dostępne są programy telewizyjne redakcji katolickich. Niewyczerpanym źródłem dobrych treści pogłębiających wiarę jest również internet. Starajmy się korzystać z tych wszystkich możliwości. Szczególnie cenne są organizowane w parafiach spotkania w ramach katechezy dorosłych.

 

Drodzy Bracia i Siostry,

Zapraszamy Was wszystkich do włączenia się w przeżywanie XII Tygodnia Wychowania w Polsce. Słowa tej zachęty kierujemy do Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców, Duszpasterzy i Katechetów, Przedstawicieli środków społecznego przekazu, Parlamentarzystów i Samorządowców odpowiedzialnych za realizację procesu wychowawczego i kształt szkoły w naszej Ojczyźnie.

Niech we wszystkim, co czynimy, towarzyszy nam przesłanie św. abpa Józefa Bilczewskiego: „Panu Bogu dajmy zawsze pierwsze miejsce w naszej myśli i sercu! Nie traćmy Go nigdy z oczu! Niech będzie tą gwiazdą, wedle której mamy się orientować w każdym życia przypadku” (Św. abp Józef Bilczewski, Młodości! Ty nad poziomy wylatuj! List Pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich).

Jakże ważne jest to, byśmy kształtowali serca własne i bliźnich w oparciu o Ewangelię. Tak uformowane serca będą mężne i zdolne do konfrontacji z trudną sytuacją, w jakiej przychodzi nam żyć. Będą też otwarte na drugiego człowieka, co jest tak istotne zwłaszcza dziś, kiedy tak wiele naszych Sióstr i Braci z Ukrainy uciekając przed wojną przybyło do naszego kraju. Przyjmujemy ich z miłością. Niech nigdy nam nie zabraknie tej miłości i potrzeby bliskości z tymi, którzy nas potrzebują. To jest sprawdzian naszej wiary i owoc wychowania w szkole Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Na rozpoczynający się wkrótce XII Tydzień Wychowania przyjmijcie Boże błogosławieństwo i zapewnienie o modlitwie w intencji wszystkich polskich Wychowawców oraz tych, wobec których podejmują oni swą posługę.

 

 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

obecni na 392. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,

Zakopane, 6-7 czerwca 2022 r.

 

 

XXII Niedziela Zwykła –  28.08.2022 r.

 

 1. Msze św. w tygodniu od poniedziałku do soboty o godz. 18.00, sobotnia Msza św. jest już Mszą niedzielną. 
 2. W czwartek 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Msza św. z prośbą o błog. Boże dla dzieci i młodzieży o godz. 18.00. Po Mszy św. poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dzieciom klas I. W tym dniu przeżywać będziemy także 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Adoracja Najśw. Sakramentu, zmiana tajemnic różańcowych i okazja do spowiedzi św. od godz. 17.30. 
 3. W I piątek miesiąca ks. Proboszcz odwiedzi chorych z Komunią św. od godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od godz. 17.30. Zachęcamy dzieci i młodzież do odprawienia 9 pierwszych piątków. 
 4. W sobotę chorych odwiedzi ks. Wikariusz. 
 5. Kancelaria parafialna czynna w środę od godz. 18.30. 
 6. W liturgii kościoła wspominamy w poniedziałek męczeństwo św. Jana Chrzciciela, a w sobotę św. Grzegorza Wielkiego papieża. 
 7. W sobotę 10 września planujemy rowerową pielgrzymkę na Wrzosy. Prosimy o zapisy do 9 września do godz. 19.00. Wyjazd spod kościoła w Tarnówce o godz. 9.30, Msza św. przy pomniku papieskim o godz. 12.00, a po niej posiłek. W pielgrzymce mogą wziąć udział dzieci tylko pod opieką osoby dorosłej.

 

 

 

XXII Niedziela Zwykła – 28.08.2022

Niedziela  28.08.

7.45 + Krystyna ( 2 r.śm.) i zmarli z rodziny.

11.00 + Stanisława i Marian Knapczyk.

——————————————————————————————————————-

Poniedziałek 29.08.

18.00 + Stanisława Hanczarek (greg.).

18.00 + Ewa Brodzik (od uczestników pogrzebu).

——————————————————————————————————————-

Wtorek  30.08.

18.00 + Bogdan Graj (od uczestników pogrzebu).

18.00 + Stanisława Hanczarek (greg.).

——————————————————————————————————————-

Środa  31.08.

18.00 + Elżbieta Miska, Agnieszka i Antoni.

18.00 + Stanisława Hanczarek (greg.).

——————————————————————————————————————-

Czwartek  01.09.

18.00 – O łaskę nieba dla Marii Kempka, Bronisława, Stefana i Wiktora Olejnik.

18.00 + Stanisława Hanczarek (greg.).

——————————————————————————————————————-

Piątek 02.09.

18.00 + Z rodz. Krzywda: Stefania (7 r.śm.) i Bronisław (28 r.śm.).

18.00 + Stanisława Hanczarek (greg.).

——————————————————————————————————————-

Sobota 03.09.

18.00 + Stanisława Hanczarek (greg.).

18.00 – Int. wynagradzająca M.B. za obelgi przeciwko dziewictwu Maryi, z prośbą o zdrowie, opiekę M.B., błog. Boże dla Danuty i Henryka z rodziną, dla wszystkich pielgrzymów i ich rodzin prosząc o dar uzdrowienia z chorób wewnętrznych i kardiologicznych.

——————————————————————————————————————-

Niedziela  04.09.

7.45 – O Boże błog., opiekę M.B. i św. Józefa dla Jadwigi i Michała z dziećmi oraz Danuty i Henryka z rodziną, we wszystkich intencjach przez nich zanoszonych oraz jako dziękczynienie P. Bogu za uratowanie życia syna Macieja.

 11.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłych z rodzin: Stępień, Bukalskich, Sławskich, Cedro, Binięda, Kidackich, Nowak i Radke.

——————————————————————————————————————-

Dożynki Gminno – Parafialne

XXI Niedziela Zwykła – 21.08.2022

Niedziela  21.08.

7.45 – †† Benigna, Antoni i Ryszard;
11.00  – † Antonina Molus

Poniedziałek  22.08.    

18.00  – † Stanisława Hanczarek ( 1 greg.)

Wtorek  23.08.

18.00 – O radość życia wiecznego dla †† Ameli i Bronisława Olejnik

18.00  – † Stanisława Hanczarek ( 2 greg.)

 

Środa  24.08.

18.00 – † Stanisława Hanczarek ( 3 greg.)

 

Czwartek  25.08.

18.00 † Stanisława Hanczarek ( 4 greg.)

 

Piątek 26.08.

18.00 – † Stanisława Hanczarek ( 5 greg.)

18.00 – † Teresa Gazarkiewicz  – od uczestników pogrzebu

 

Sobota  27.08.

14.00 – Msza „dożynkowa” – stadion;

15.00 – Sakrament małżeństwa

 

Niedziela 28.08.

7.45 – † Krystyna (2 r. śm.) i zmarłych z rodziny;

11.00 – †† Stanisława i Marian Knapczyk

 

XXI Niedziela Zwykła –  21.08.2022 r.

 

 1. Msze św. w tygodniu od poniedziałku do piątku o godz. 18.00. W sobotę Msza św. dożynkowa na stadionie sportowym w Tarnówce o godz. 14.00.  
 2. Od następnej niedzieli wracamy do porządku Mszy św. sprzed wakacji. 
 3. W środę kancelaria parafialna czynna po Mszy św. 
 4. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa oraz spowiedź od godz. 17.30. 
 5. Święta i wspomnienia w tygodniu:
 • W poniedziałek NMP Królowej,
 • w środę św. Bartłomieja Ap.
 • w piątek NMP Częstochowskiej,
 • w sobotę św. Moniki.
 1. W dn. 10 września planujemy kolejną już pielgrzymkę rowerową „Na wrzosy”, aby przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II modlić się w naszych intencjach. Szczegółowy plan zostanie podany w późniejszym terminie.

 

XX Niedziela Zwykła – 14.08.2022

Niedziela  14.08.

7.45 – Dziękczynno – błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże z okazji imienin i urodzin Marka

11.00 – O Boże błogosławieństwo i dar umocnienia wiary dla członkiń Żywego Różańca z Róży  Maksymiliana, Marii Kolbe.

Poniedziałek 15.08.      Uroczystość Wniebowzięcia NMP

7.45  – Dziękczynno-błagalna z okazji 27 rocznicy ślubu Małgorzaty i Grzegorza, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, Dary Ducha św. i opiekę M.B;

11.00  – Boże błogosławieństwo i opiekę M.B. dla chrześniaków Darka i Oli.

Wtorek  16.08.

18.00 – O Boże błog., opiekę M.B. i św. Józefa dla Jadwigi i Michała z dziećmi oraz Danuty i Henryka z rodziną, we wszystkich intencjach przez nich zanoszonych oraz jako dziękczynienie P. Bogu za uratowanie życia syna Macieja.

Środa  17.08.

18.00 – †† Jan i Krystyna Cieślik

Czwartek  18.08.

18.00 – †† Marianna, Maria, Wacław Ćwik, † Franciszka Marczewska

Piątek 19.08.

18.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę M.B dla Jakuba z okazji urodzin.

Niedziela 21.08.

7.45 – †† Benigna, Antoni i Ryszard;
11.00 – † Antonina Molus

 

XX Niedziela Zwykła –  14.08.2022 r.

 1. Sierpień – miesiąc trzeźwości -,w którym Kościół katolicki w Polsce zachęca wiernych do abstynencji od alkoholu.
 2. Jutro 15 sierpień, uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze święte w Tarnówce o 7.45 i 11.00, podczas których, nastąpi błogosławieństwo ziół i kwiatów. W kościołach filialnych poświecenie „pierwocin” w najbliższą niedzielę. Zapraszamy. 
 3. W tygodniu Msze św. od wtorku do piątku o godz. 18.00. 
 4. W środę kancelaria parafialna czynna po Mszy św. 
 5. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa oraz spowiedź od godz. 17.30. 
 6. Święta i wspomnienia w tygodniu:
 • w środę wspomnienie św. Jacka, prezbitera;
 • w sobotę wspomnienie św. Bernarda, opata i Doktora Kościoła;
 1. W sobotę Msze św. niedzielne w kościołach filialnych: w Piecewie o godz.17.00, w Bartoszkowie o godz. 18.00. W niedziele: Osówka o godz. 9.30, Sokolna 12.15

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, czyli Matki Boskiej Zielnej to uroczystość obchodzona w Kościele katolickim 15 sierpnia.

Zgodnie z dogmatem Kościoła katolickiego Maryja po Zaśnięciu została wzięta do nieba. Ewangelia nie wspomina o ostatnich momentach życia Matki Bożej, dlatego przyjmuje się, że wniebowzięcie nastąpiło wraz z duszą i ciałem. Tradycja obchodów tego święta pochodzi z V wieku. Początkowo Maryja była czczona jako patronka ziemi i roślinności. W VII wieku prawda o Wniebowzięciu NMP została ustalona, jednak wpisanie do kalendarza liturgicznego nastąpiło dopiero w 1950 roku. Wniebowzięcie w ikonografii przedstawiane jest jako unoszenie Maryji (jej ciała) w promieniach światła przez aniołów do nieba.

W kulturze ludowej Wniebowzięcie Najświętszej Maryi jest nazywane świętem Matki Boskiej Zielnej lub Korzennej. Ma to związek z pierwotnym kultem Bogurodzicy jako opiekunki natury. Wówczas w kościołach święcone są zioła, kwiaty i plony. Dawniej wierzono, że poświęcone zioła mają moc leczniczą i chronią od zarazy. Tradycja nakazuje aby tego dnia wierni przynieśli ze sobą wielobarwne wiązanki, w których znajduje się gałązka dziewanny. Na wsiach dziewanna określana była mianem Warkoczami Matki Bożej i według wierzeń była rośliną, która odstraszać miała pioruny i pożary. Poświęcenie ziemiopłodów dawało nadzieję na obfite zbiory. Do dziś znane są przysłowia, które odzwierciedlały wiarę w maryjną moc: Wniebowzięcie Panny kiedy w słońcu chodzi, rok dużo owoców obrodzi lub Gdy na Wniebowzięcie Panny ciepło dopisuje, to ciepły i pogodny koniec lata obiecuje.

 

INTENCJE MSZALNE – XIX Niedziela Zwykła – 07.08.2022

Niedziela  07.08.
7.45 – Za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłych z rodzin: Stępień, Bukalskich, Sławskich, Cedro, Binieda, Kidackich, Nowak i Radke.

11.00 – O Boże błog., opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Mateusza z okazji 12 urodzin.

Poniedziałek 08.08.

18.00 – W intencji Panu Bogu wiadomej

Wtorek  09.08.

18.00 – O Boże błog., opiekę M.B. i św. Józefa dla Jadwigi i Michała z dziećmi oraz Danuty i Henryka z rodziną, we wszystkich intencjach przez nich zanoszonych oraz jako dziękczynienie P. Bogu za uratowanie życia syna Macieja.

Środa  10.08.

18.00 – O Boże błog., opiekę M.B. i św. Józefa dla Jadwigi i Michała z dziećmi oraz Danuty i Henryka z rodziną, we wszystkich intencjach przez nich zanoszonych oraz jako dziękczynienie P. Bogu za uratowanie życia syna Macieja.

Czwartek  11.08.

18.00 – O łaskę nieba dla †† Anieli i Bronisława Olejnik

Piątek 12.08.

18.00 – O Boże błog., opiekę M.B. i św. Józefa dla Jadwigi i Michała z dziećmi oraz Danuty i Henryka z rodziną, we wszystkich intencjach przez nich zanoszonych oraz jako dziękczynienie P. Bogu za uratowanie życia syna Macieja.
 

Niedziela  14.08.

7.45 – Dziękczynno – błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże z okazji imienin i urodzin Marka

11.00 – O Boże błogosławieństwo i dar umocnienia wiary dla członkiń Żywego Różańca z Róży  Maksymiliana, Marii Kolbe.