Niedziela Palmowa

 1. Msze św. w tygodniu o godz. 17.00.
 1. W wielkim tygodniu będzie jeszcze okazja do spowiedzi przed Mszą św. od godz. 16.30 w poniedziałek, wtorek i środę.
 1. Wkraczamy w Wielki Tydzień. Przeżyjmy go tak, jak powinien go przeżyć człowiek wierzący god­nie i po chrześ­ci­jańsku. Święte dni – Wielki Czwartek, Piątek i Sob­ota niech będą dla nas dni­ami szczegól­nego przeży­wa­nia mis­terium paschal­nego. Wyrazem tego niech będzie nasz udział w liturgii Triduum Paschalnego.
 1. Wielki Czwartek– pamiątka ustanowienia Eucharys­tii i Kapłaństwa. Uroczysta Msza św. kon­cele­browana odpraw­iona zostanie o godzinie 17.00. Po Mszy św. nastąpi prze­niesie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu do Ciem­nicyado­racja do godziny 22.00. Podczas adoracji Róże Żywego Różańca modlić się będą w intencji naszej parafii oraz jej rodzin.
 1. Wielki Piątek– dzień męki i śmierci Chrys­tusa. W tym dniu Koś­ciół nie sprawuje Eucharys­tii. O godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego i adorację Najśw. Sakramentu. O godz. 17.00 jako jedna wspól­nota parafi­alna, zgro­madzimy się na Litur­gii Wielkiego Piątku z opisem Męki Pańskiej, ado­racją Krzyża i Komu­nią św., Po Komu­nii św. nastąpi prze­niesie­nie Najśw. Sakra­mentu do grobu i ado­racja do godz. 22.00. W Wielki Piątek obow­iązuje nas post ścisły. Pod­czas ado­racji krzyża ofi­ary zbier­ane na tacę przez­nac­zone będą na utrzy­manie miejsc świę­tych w Ziemi Świętej.
 1. W Wielką Sobotę poświęce­nie pokar­mów. W kościele parafialnym o godz. 13.00, 14.00 i 15.00. 
  W pozostałych miejscowościach:
  I ks: Ptusza – 10.00, Płytnica – 10.15, Osówka – 10.45, Piecewo – 11.00, Pomiarki – 11.15, Węgierce – 11.30,
  II ks: Bartoszkowo – 10.00, Annopole –  10.15, Tarnowiec – 10.45, Sokolna – 11.00.
  Bóg zapłać za ofiary przy tej okazji złożone. 

7. Liturgię Wig­ilii Paschal­nej w Wielką Sobotę rozpoczniemy o godzinie 20.00. Najpierw dokon­amy poświęce­nia ognia i Paschału na zewnątrz koś­cioła. W koś­ciele dokon­amy poświęce­nia wody i odnow­imy przyrzeczenia chrz­cielne. Po zakończe­niu liturgii nie będzie już ado­racji przy Gro­bie Pańskim.

 1. Rezurekcja rozpocznie się w niedzielę o godzinie 7.00 rano. Adoracja przy grobie od godz. 6.30. Przy­pom­i­namy też, że nie będzie Mszy św. o godzinie 7.45.

9. Dzisiaj po Mszy św. i w ciągu tygodnia można złożyć dobrowolne ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego do skarbonki lub przy wyjściu. Skarbonki z jałmużną wielkopostną możemy składać w kościele w ciągu wielkiego tygodnia. 

 

 

© Copyright - www.parafia-tarnowka.pl